weld collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld collar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld collar

    * kỹ thuật

    gờ hàn