weld region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld region

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vùng hàn