weld steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld steel

    * kỹ thuật

    thép hàn