weld decay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld decay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld decay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld decay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld decay

    * kỹ thuật

    sự phân dã do hàn