arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm.

Từ điển Anh Việt

 • arm

  /ɑ:m/

  * danh từ

  cánh tay

  to carry a book under one's arms: cắp cuốn sách dưới nách

  child (infant) in arms: đứa bé còn phải bế

  tay áo

  nhánh (sông...)

  cành, nhánh to (cây)

  tay (ghế); cán (cân); cánh tay đòn; cần (trục)

  chân trước (của thú vật)

  sức mạnh, quyền lực

  the arm of the law: quyền lực của pháp luật

  to chance one's arm

  (xem) chance

  to keep someone at arm's length

  (xem) length

  to make a long arm

  (xem) long

  one's right arm

  (nghĩa bóng) cánh tay phải, người giúp việc đắc lực

  to put one's out further than one can draw it back again

  làm cái gì quá đáng

  to shorten the arm of somebody

  hạn chế quyền lực của ai

  to throw oneself into the arms of somebody

  tìm sự che chở của ai, tìm sự bảo vệ của ai

  to welcome (receive, greet) with open arms

  đón tiếp ân cần, niềm nở

  * danh từ, (thường) số nhiều

  vũ khí, khí giới, binh khí

  sự phục vụ trong quân ngũ, nghiệp võ

  to bear arms: mang vũ khí; phục vụ trong quân ngũ

  to receive a call to arms: nhận được lệnh nhập ngũ

  binh chủng, quân chủng

  air arm(s): không quân

  infantry arm(s): lục quân

  chiến tranh; chiến đấu

  phù hiệu ((thường) coat of arms)

  to appeal to arm

  cầm vũ khí, chiến đấu

  to fly to arms

  khẩn trương sẵn sàng chiến đấu

  to lay down one's arms

  (xem) lay

  to lie on one's arms

  to sleep upon one's arms

  ngủ với vũ khí trên mình; luôn luôn cảnh giác và ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

  to rise in arms against

  (xem) rise

  to take up arms

  cầm vũ khí chiến đấu

  to throw down one's arms

  hạ vũ khí, đầu hàng

  under arms

  hàng ngũ chỉnh tề sẵn sàng chiến đấu

  [to be] up in arms against

  đứng lên cầm vũ khí chống lại

  * ngoại động từ

  vũ trang, trang bị ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  armed to the teeth: vũ trang đến tận răng

  to arm oneself with patience: tạo cho mình đức tính kiên nhẫn; có đức tính kiên nhẫn

  cho nòng cứng vào, cho lõi cứng vào

  * nội động từ

  tự trang bị; cầm vũ khí chiến đấu

 • arm

  (Tech) nhánh; cánh tay; cần; xà

 • arm

  cạnh; cánh tay; cánh tay đòn

  a.of an angle cạnh của một góc

  a. of a couple cánh tay đòn của ngẫu lực

  a. of a lever cánh tay đòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arm

  * kỹ thuật

  cần

  cạnh

  con chạy

  đòn bẩy

  đòn gánh

  nhánh (sông)

  tay gạt

  cơ khí & công trình:

  cần máy khoan

  hóa học & vật liệu:

  tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arm

  a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb

  any projection that is thought to resemble a human arm

  the arm of the record player

  an arm of the sea

  a branch of the sewer

  Synonyms: branch, limb

  the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person

  prepare oneself for a military confrontation

  The U.S. is girding for a conflict in the Middle East

  troops are building up on the Iraqi border

  Synonyms: build up, fortify, gird

  Antonyms: disarm

  supply with arms

  The U.S. armed the freedom fighters in Afghanistan

  Similar:

  weapon: any instrument or instrumentality used in fighting or hunting

  he was licensed to carry a weapon

  Synonyms: weapon system

  branch: a division of some larger or more complex organization

  a branch of Congress

  botany is a branch of biology

  the Germanic branch of Indo-European languages

  Synonyms: subdivision

  sleeve: the part of a garment that is attached at the armhole and that provides a cloth covering for the arm