armeria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armeria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armeria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armeria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armeria

    shrubby or herbaceous low-growing evergreen perennials

    Synonyms: genus Armeria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).