armoured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armoured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armoured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armoured.

Từ điển Anh Việt

 • armoured

  /'ɑ:məd/

  * tính từ

  bọc sắt

  armoured car: xe bọc sắt

  armoured train: xe lửa bọc sắt

  armoured force: lực lượng thiết giáp

  armoured concrete

  bê tông cốt sắt

  armoured cow

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) sữa bột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armoured

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  được bọc thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armoured

  Similar:

  armor: equip with armor

  Synonyms: armour

  armored: used of animals; provided with protective covering

  Antonyms: unarmored

  armored: protected by armor (used of persons or things military)

  Antonyms: unarmored