armor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armor.

Từ điển Anh Việt

 • armor

  /'ɑ:mə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) armour

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armor

  * kỹ thuật

  bọc sắt

  bọc thép

  vỏ kim loại

  vỏ thép

  cơ khí & công trình:

  áo giáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armor

  protective covering made of metal and used in combat

  Synonyms: armour

  a military unit consisting of armored fighting vehicles

  Synonyms: armour

  tough more-or-less rigid protective covering of an animal or plant

  Synonyms: armour

  equip with armor

  Synonyms: armour