armored catfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored catfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored catfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored catfish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armored catfish

    South American catfish having the body covered with bony plates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).