armored personnel carrier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored personnel carrier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored personnel carrier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored personnel carrier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armored personnel carrier

    (military) an armored vehicle (usually equipped with caterpillar treads) that is used to transport infantry

    Synonyms: armoured personnel carrier, APC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).