armored dinosaur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored dinosaur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored dinosaur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored dinosaur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armored dinosaur

    dinosaurs having bony armour

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).