armored truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armored truck

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xe vận tải bọc thép