armored nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armored nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armored giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armored.

Từ điển Anh Việt

 • armored

  /'ɑ:məd/

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) armoured

 • armored

  (Tech) được bọc kim thuộc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armored

  * kỹ thuật

  bọc thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armored

  protected by armor (used of persons or things military)

  Synonyms: armoured

  Antonyms: unarmored

  used of animals; provided with protective covering

  Synonyms: armoured

  Antonyms: unarmored

  equipped with the complete arms and armor of a warrior

  Synonyms: panoplied

  Similar:

  armor: equip with armor

  Synonyms: armour