armour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armour.

Từ điển Anh Việt

 • armour

  /'ɑ:mə/

  * danh từ

  áo giáp

  (quân sự) vỏ sắt (xe bọc sắt...)

  các loại xe bọc sắt

  áo lặn

  (sinh vật học) giáp vỏ sắt

  huy hiệu ((cũng) coat armour)

  * ngoại động từ

  bọc sắt (xe bọc sắt...)

 • armour

  (Tech) vỏ bọc kim thuộc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armour

  * kinh tế

  vỏ

  * kỹ thuật

  bọc thép

  vỏ bọc thép

  vỏ thép

  cơ khí & công trình:

  áo giáp

  xây dựng:

  giáp

  điện:

  vỏ sắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armour

  Similar:

  armor: a military unit consisting of armored fighting vehicles

  armor: protective covering made of metal and used in combat

  armor: tough more-or-less rigid protective covering of an animal or plant

  armor: equip with armor