armoured hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armoured hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armoured hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armoured hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armoured hose

    * kỹ thuật

    ống cốt cứng