armourer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armourer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armourer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armourer.

Từ điển Anh Việt

 • armourer

  /'ɑ:mərə/

  * danh từ

  nhà sản xuất vũ khí

  sĩ quan phụ trách vũ khí (của một tàu chiến, một đạo quân...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armourer

  Similar:

  armorer: a worker skilled in making armor or arms

  a sword made by a famous English armorer

  armorer: an enlisted man responsible for the upkeep of small arms and machine guns etc.

  Synonyms: artificer

  armorer: a manufacturer of firearms