armorer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armorer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armorer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armorer.

Từ điển Anh Việt

 • armorer

  * danh từ

  nhà sản xuất vũ khí

  sự quan phụ trách vũ khí (của một tàu chiến, một đạo quân...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armorer

  a worker skilled in making armor or arms

  a sword made by a famous English armorer

  Synonyms: armourer

  an enlisted man responsible for the upkeep of small arms and machine guns etc.

  Synonyms: armourer, artificer

  a manufacturer of firearms

  Synonyms: armourer