armoring tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armoring tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armoring tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armoring tape.

Từ điển Anh Việt

  • armoring tape

    (Tech) băng bọc (cáp)