armor clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armor clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armor clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armor clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armor clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp vỏ bọc kép