armorist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armorist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armorist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armorist.

Từ điển Anh Việt

  • armorist

    /'ɑ:mərist/

    * danh từ

    chuyên gia (về) huy hiệu