gird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gird.

Từ điển Anh Việt

 • gird

  /gə:d/

  * danh từ

  sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự chế giễu, sự giễu cợt

  * động từ

  nhạo báng, chế nhạo, chế giễu, giễu cợt

  to gird at somebody: chế giễu ai

  * ngoại động từ girded, girt

  đeo, thắt, buộc quanh mình, quấn quanh, đóng đai quanh

  to gird [on] a sword: đeo gươm vào

  to gird one's clothes: thắt lưng áo vào

  bao bọc, vây quanh

  the island girded by the sea: hòn đảo có biển bao quanh

  cho (sức mạnh, quyền hành)

  to gird someone with power: cho ai quyền hành

  to gird oneself; to gird up one's loins

  chuẩn bị sãn sàng hành động; xắn tay áo lên (làm gì...) ((nghĩa bóng))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gird

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đeo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gird

  bind with something round or circular

  Synonyms: encircle

  Similar:

  arm: prepare oneself for a military confrontation

  The U.S. is girding for a conflict in the Middle East

  troops are building up on the Iraqi border

  Synonyms: build up, fortify

  Antonyms: disarm

  girdle: put a girdle on or around

  gird your loins