gird bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gird bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gird bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gird bars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gird bars

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ mạng dầm