girder roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder roof

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mái kiểu dầm