girder web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder web

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bụng dầm