girder structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder structure

    * kỹ thuật

    kết cấu dầm

    xây dựng:

    kết cấu rầm