girder, beam and stringer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder, beam and stringer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder, beam and stringer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder, beam and stringer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder, beam and stringer

    * kỹ thuật

    dầm tổ hợp

    xây dựng:

    dầm và dầm dọc phụ