girder bridge with prestressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder bridge with prestressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder bridge with prestressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder bridge with prestressing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder bridge with prestressing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu dầm ứng suất trước