girder-and-stanchion framework nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder-and-stanchion framework nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder-and-stanchion framework giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder-and-stanchion framework.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder-and-stanchion framework

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ khung dầm cột