girder stiffener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder stiffener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder stiffener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder stiffener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder stiffener

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ phận tăng cứng dầm