girder post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột đỡ dầm