girderless span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girderless span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girderless span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girderless span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girderless span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu nhịp không dầm