girder bearing on stanchions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girder bearing on stanchions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girder bearing on stanchions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girder bearing on stanchions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girder bearing on stanchions

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm (đầu) cột