gird system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gird system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gird system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gird system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gird system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ kết cấu lưới

    hệ kết cấu rỗng