girdle shaped dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girdle shaped dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girdle shaped dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girdle shaped dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girdle shaped dike

    * kỹ thuật

    đê bao

    cơ khí & công trình:

    đê vòng