girdle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girdle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girdle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girdle.

Từ điển Anh Việt

 • girdle

  /'gə:dl/

  * danh từ

  (Ê-cốt) cái vỉ (để) nướng bánh

  thắt lưng

  vòng đai

  a girdle of green fields round a town: vòng đai cánh đồng xanh xung quanh thành phố

  (kỹ thuật) vòng, vòng kẹp

  (giải phẫu) đai

  shoulder (pectoral) girdle: đai vai

  hip (pelvic) girdle: đai hông, đai chậu

  khoanh bóc vỏ (quanh thân cây)

  to be under somebody's girdle

  bị ai xỏ mũi, bị ai chi phối, bị ai điều khiển

  * ngoại động từ

  thắt lưng; bao quanh bằng vòng đai

  ôm

  to girdle somebody's waist: ôm ngang lưng ai

  bóc một khoanh vỏ (quanh thân cây)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • girdle

  * kỹ thuật

  đai

  vòng đai

  y học:

  đai, sự sắp xếp các xương hình cung hay hình vòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • girdle

  an encircling or ringlike structure

  a band of material around the waist that strengthens a skirt or trousers

  Synonyms: cincture, sash, waistband, waistcloth

  cut a girdle around so as to kill by interrupting the circulation of water and nutrients

  girdle the plant

  Synonyms: deaden

  put a girdle on or around

  gird your loins

  Synonyms: gird

  Similar:

  corset: a woman's close-fitting foundation garment

  Synonyms: stays