girdle ulcer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

girdle ulcer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm girdle ulcer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của girdle ulcer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • girdle ulcer

    * kỹ thuật

    y học:

    loét vòng đại ruột