disarm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disarm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disarm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disarm.

Từ điển Anh Việt

 • disarm

  /dis'ɑ:m/

  * ngoại động từ

  lột vũ khí, tước vũ khí

  đánh bật gươm, đánh bật kiếm (ra khỏi tay ai)

  tháo dỡ hết vũ khí (trên tàu chiến...)

  tước hết khả năng tác hại

  làm mất hết giận, làm nguôi giận, làm hết bực tức; làm tiêu tan sự nghi ngờ (của ai)

  * nội động từ

  giảm quân bị, giải trừ quân bị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • disarm

  remove offensive capability from

  Synonyms: demilitarize, demilitarise

  Antonyms: arm

  make less hostile; win over

  Her charm disarmed the prosecution lawyer completely

  take away the weapons from; render harmless

  Synonyms: unarm