arm-lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm-lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm-lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm-lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm-lock

    * kỹ thuật

    cái khóa bằng tay