armguard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armguard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armguard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armguard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armguard

    Similar:

    bracer: a protective covering for the wrist or arm that is used in archery and fencing and other sports

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).