armrest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armrest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armrest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armrest.

Từ điển Anh Việt

  • armrest

    * danh từ

    nơi cất vũ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armrest

    a support for the arm