armoire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armoire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armoire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armoire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armoire

    a large wardrobe or cabinet; originally used for storing weapons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).