armalac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armalac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armalac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armalac.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • armalac

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sơn cốt (thép)