arm saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arm saw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    lưỡi cưa tay