arm bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arm bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arm bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arm bone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arm bone

    a bone in the arm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).