lòng yêu trong Tiếng Anh là gì?

lòng yêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng yêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng yêu

    * dtừ

    love