lòng sông trong Tiếng Anh là gì?

lòng sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng sông

  river-bed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng sông

  * noun

  River-bed

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lòng sông

  riverbed