lòng suối trong Tiếng Anh là gì?

lòng suối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng suối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng suối

    stream bed