lòng dân trong Tiếng Anh là gì?

lòng dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng dân

  popularity

  được lòng dân to gain popularity

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng dân

  * noun

  popularity; public esteem

  được lòng dân: to gain popularity