lòng son trong Tiếng Anh là gì?

lòng son trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng son sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng son

    loyalty, faithfulness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng son

    loyalty, faithfulness