lòng nhân trong Tiếng Anh là gì?

lòng nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng nhân

  mercy; charity; humanity; benevolence

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng nhân

  * noun

  charity

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lòng nhân

  charity